List sv. Jána Pavla II. na 150. výročie zjavenia

Diecéza Grenoble, misionári saletíni a početní veriaci po celom svete v tomto roku slávnostne oslavujú 150. výročie zjavenia Panny Márie v tomto alpskom kraji, z ktorého neprestáva vyžarovať jej posolstvo. Táto spomienka môže byť bohatá na milosti. Preto sa túžim spojiť s pútnikmi, ktorí si prichádzajú  uctiť Pannu Máriu, Zmieriteľku hriešnikov.

Matka Spasiteľa, Matka Cirkvi, Matka ľudí, Mária, je s každým na jeho životnej púti. Preto nech sa vzmáha príprava na Veľké jubileum spásy. Rok, venovaný výročiu zjavenia sa Panny Márie Maximinovi a Melánii, je dobrou etapou tejto prípravy. Mária, Matka plná lásky, na tomto mieste ukázala svoj smútok nad mravným úpadkom ľudstva. Skrze svoje slzy nám pomáha  lepšie pochopiť bolestnú váhu hriechu, odmietnutia Boha a taktiež úžasnú vernosť, ktorú zachováva k svojim deťom jej Syn Spasiteľ, ktorého láska je ranená zabudnutím a odmietaním.

Posolstvo z La Salette bolo odovzdané dvom mladým pastierom v období veľkého utrpenia ľudstva, ktoré bolo postihnuté hladom ako následkom veľkej nespravodlivosti. Ba čo viac, vzmáhala sa ľahostajnosť a odpor voči Evanjeliu. Mária, ktorá o tom  vo svojom srdci premýšľala, má na sebe  ukrižovaného Syna. Ukazuje tak svoje zjednotenie s dielom spásy. Spolucíti so svojimi deťmi, ktoré sa vzďaľujú od Kristovej Cirkvi, zabúdajú na prítomnosť Boha v živote a tiež na svätosť jeho mena.

Vyžarovanie myšlienok posolstva z La Salette potvrdzuje, že výzva Márie  sa neobmedzuje len na bolesť, vyjadrenú slzami. Mária vyzýva k sebaovládaniu: vyzýva k pokániu, vytrvalej modlitbe a zvlášť k vernosti vo svätení nedele. Prosí, aby jej posolstvo bolo prostredníctvom týchto dvoch detí ohlásené všetkému jej ľudu. A skutočne: Ich hlas bolo počuť veľmi rýchlo. Pribúdalo pútnikov. Na mieste zjavenia sa diali obrátenia.  Mária sa zjavila vo svetle, ktoré je symbolom ľudstva, premeneného zmŕtvychvstalým Kristom. La Salette je posolstvom nádeje, lebo naša nádej je posilnená orodovaním tej, ktorá je Matkou ľudstva. Ťažkosti možno prekonať. Noc hriechu ustupuje pred svetlom Božieho milosrdenstva. Prijaté ľudské utrpenie prispieva k očisteniu a spáse. Toho, kto ide v pokore cestami Pána, rameno Máriinho Syna neohrozí zatratením. Pán chytí jeho vystretú ruku, aby ho voviedol do nového života, života hriešnikov zmierených vďaka milosti kríža.

Slová Márie z La Salette sú svojou jednoduchosťou a vyostrenosťou naďalej aktuálne vo svete, ktorý stále trpí ranami vojny, hladu a viacerých nešťastí, ktoré sú  následkami hriechu ľudstva. Aj dnes tá, „ktorú blahoslaviť budú všetky pokolenia”, chce doviesť „všetok svoj ľud,” kráčajúci skúškami tohto času, do radosti, ktorá sa rodí z tichého plnenia misie, ktorú dal Boh človeku.

Mária je prítomná v Cirkvi tak isto, ako v deň Kríža, v deň Zmŕtvychvstania a v deň Turíc. V La Salette  veľmi jasne ukázala svoju neustálu modlitbu za svet. Nikdy neopustí ľudí, ktorí sú stvorení na Boží obraz a Božiu podobu a ktorí majú možnosť stať sa Božími deťmi. Ona chce priviesť k svojmu Synovi spoločenstvo národov sveta.

Zverujem Matke Božej – Zmieriteľke hriešnikov -spoločenstvo diecézy Grenoble, misionárov saletínov a taktiež rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí zdieľajú tú istú spiritualitu, a z celého srdca im všetkým udeľujem apoštolské požehnanie.

Vatikán 6. mája  1996 Ján Pavol II.